Om oss

Skogrydding

Skogrydding er i vinden som aldri før. Økt tilvekst av trær og buskas fører til at infrastrukturer må ryddes i kortere intervaller enn tidligere, i tillegg til at aktørene som eier infrastrukturene møter strengere krav. Disse kravene kommer fra oss som forbrukere. Forbrukerne forventer at strømmen i stikkontakten skal fungere, at toget skal gå i rute, at det skal være fremkommelig på vegen selv om det er storm. Lista over hva vi som forbrukere forventer er lang, og det med god grunn. Samfunnet vårt er avhengig av det. I tillegg til dette er det også et økt krav fra myndighetene.

Det er dette vi jobber med – å rydde unna vegetasjon som er eller kan komme i veien for infrastrukturen.

De som jobber for oss er i hovedsak skogsarbeidere med motorsag. Ved hjelp av hogstteknikk, taljer og vinsj kan de felle trær i ønsket retning uten at infrastrukturen skades. Vi har et stort fokus på sikkerhet, og skogsarbeiderne våre gjennomfører jevnlige kurs for det aktuelle arbeidet de skal drive med. Dette har i stor grad vært sikkerhetskurs i forhold til strøm og strømlinjer, men også for arbeid langs veg og bane.

Når alt går for fullt i barmarksesongen, er mer enn 150 mannskap i gang på våre oppdrag. Det klarer vi ved hjelp av dyktige og erfarne egne ansatte, og samarbeidspartnere. Per i dag har vi 80 fast- og midlertidig ansatte fagarbeidere og skogsarbeidere. I tillegg til egne ansatte har vi samarbeid med norske enkeltmannsforetak og små entreprenører, norske leverandører av prosjektledelse, leverandører av norsk og utenlandsk arbeidskraft, skogsentreprenører og maskinentreprenører.

Lokal forankring

Et godt samarbeid med lokale aktører er noe vi jobber for. Enkeltmannsforetak og entreprenører med lokal forankring er viktig både med tanke på beredskap og lokalkunnskap. Vi samarbeider med en rekke lokale aktører som allerede utgjør et betydelig nettverk innen skogsdrift og skogrydding. Dette er et nettverk vi ønsker å utvikle i nye deler av landet etter hvert som mulighetene for oppdrag kommer.

Eiere

Vi er stolt av å være eid av nær 20.000 grunneiere. Det er altså på våre eieres grunn mye av vår skogryddingsvirksomhet foregår. Dette er skogeiere knyttet til Viken Skog og AT Skog som igjen har en eierandel på 50% hver i Norsk Skogrydding.

Kvalitets- og miljøpolitikk

Norsk Skogrydding AS sitt arbeid med kvalitet og miljøpolitikk omfatter både underentreprenører, innleide arbeidskraft og ansatte.

Vår kvalitets- og HMS-politikk

Det arbeides kontinuerlig for å få et godt og trygt arbeidsmiljø. I dette ligger evne til å rapportere, måle, prioritere, sette klare mål, vedta satsningsområder, utarbeide tydelige handlingsplaner og retningslinjer.

Grunnleggende aspekter i vårt kvalitets- og HMS-arbeid er:
 • Skape gode arbeidsplasser med fokus på høy sikkerhet og arbeidsmiljø.
 • Omsorg for det ytre miljø.
 • Respekt for allmenhetens interesser og den private eiendomsretten.
 • At ikke infrastruktur, installasjoner og byggverk påføres skade.
 • Ansattes medvirkning.

Ved oppdrag for nettselskap og i oppdrag for vei, bane, og tomteareal skal oppdragsgivers instrukser, planer og offentlig godkjente reguleringsbestemmelser følges.

Ved oppdrag i skogbruket ønsker vi å følge gjeldende miljøstandard for den enkelte eiendom. Bevaring av biologisk mangfold er en grunnleggende verdi som setter rammer for virksomheten vår. Vår skogbehandling skal finne et bærekraftig balansepunkt mellom økologiske, sosiale og økonomiske verdier.

Vi skal:
 • Følge Norsk PEFC Skogstandard.
 • Følge lover og forskrifter som gjelder for skogbruksvirksomheten.
 • Stadig forbedre miljøkvaliteten på vår virksomhet gjennom løpende kontroll og oppfølging, og gjennom å bygge opp kunnskap i alle ledd i organisasjonen.
 • Hindre forurensing og skader av ytre miljø (verneområder, nøkkelbiotoper (MIS).
 • Praktisere åpenhet for å opprettholde tillitt fra våre kunder, oppdragsgivere og allmenheten.

Norsk Skogrydding AS sitt systematiske HMS-arbeid bygger på arbeidsmiljølovens krav om at alle ansatte skal ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, arbeidsplassforskriften, hjemmekontorforskriften og forskrift om utførelse av arbeid, og internkontrollforskriftens krav.

Kvalitet

Norsk Skogrydding AS skal være:

 • En attraktiv partner for våre kunder og leverandører
 • Ingen reklamasjoner fra våre kunder
Miljø

Norsk Skogrydding AS skal:

 • Ikke ha noen hendelser hvor vi påfører skader på nøkkelbiotoper, verneområder, kulturminner, drikkevannskilder eller annenmanns eiendom (kjøreskader, mv).
 • Bidra til å redusere CO2-utslipp til omgivelsene.
Kommunikasjon

Norsk Skogrydding AS skal ha en aktiv og åpen kommunikasjon. Dette omfatter åpenhet om kvalitets- og miljøarbeidet, og alle ansatte og innleide entreprenører skal opptre i tråd med vår kvalitets- og miljøpolicy.

Norsk Skogrydding AS følger åpenhetsloven. Klikk på tekstlinjen under vedrørende vår redegjørelse:

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger i henhold til åpenhetsloven

 

Vi er ISO 14001 miljøsertifisert