VÅRE TJENESTER

VEG
 • Nye veitraséer og utvidelse av eksisterende veier – store og små oppdrag
  • Avvirkning – flishogging – bygging midlertidige og permanente skogsveger
 • Kantrydding og siktrydding langs eksisterende veinett
  • Krattknusing – flishogging – klipping av biovirke – hogst.
 • Manuell trafikkdirigering
 • Omsetning av tømmer og biovirke gjennom SB Skog, AT Skog eller Viken Skog
LINJENETT

Norsk Skogrydding er Norges største selskap innen rydding av linjetraséer

  • Nye linjetraséer
  • Bunnrydding og sikringshogst på eksisterende regionalnett og lokalnett
  • Manuell arbeidskraft
  • Maskinell krattknusing og hogst
  • Omsetning av tømmer og biovirke gjennom SB Skog, AT Skog eller Viken Skog
JERNBANE
 • Nye traséer i forbindelse med modernisering av Norsk jernbane
 • Bunnrydding og hogst langs eksisterende spor og tilhørende kraftforsyningsnett
 • Siktrydding ved jernbaneoverganger
 • Omsetning av tømmer og biovirke gjennom SB Skog, AT Skog eller Viken Skog
RÅDGIVNING - KOMPETANSE

Skogryddingskompetanse og generell skogfaglig kompetanse:

 • Egen kompetanse
 • AT Skog, Viken Skog, SB Skog og Agder Linjerydding
  • Gjennomføring av skogrydding og vurdering av kantskog
  • Avtaler med grunneiere – ved linjeutvidelse
  • Planlegging av skogsdrift
  • Vegplanlegging av midlertidige og varige skogsveger
  • Taksering av skog
  • Prosjektledelse
 •  
GRØNNE TJENESTER
 • Trefelling
 • Flishogging
 • Vegetasjonskontroll
TOMTER OG UTBYGGINGSOMRÅDER
 • Maskinell  hogst – krattknusing – flishogging – klipping av biovirke
 • Manuell rydding og hogst
 • Omsetning av tømmer og biovirke gjennom SB Skog, AT Skog eller Viken Skog